Hotline: 0967 81 17 17 | 0613 851 532
 
Time 22.04.2015 08:02 | View 5,212

 KẾ HOẠCH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT 
NĂM 2015

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khơi dậy và phát huy tiềm năng nghiên cứu khoa học lao động sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn trong bệnh viện nhằm tăng chất lượng khám và chữa bệnh,

- Giúp nhân viên y tế tiếp cận nhanh với các tri thức mới liên quan đến ngành Y

- Tạo môi trường khoa học, thi đua nghiên cứu, tạo điều kiện cho nhân viên y tế phát huy sức sáng tạo, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.

- Làm cơ sở xét thi đua cuối năm.

- Đóng góp nguồn lực cho các đề tài cấp ngành, Tỉnh, Sở Khoa Học Công Nghệ và tham gia báo cáo Hội nghị tại các bệnh viện bạn, các hội nghị chuyên ngành.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo thực hiện quản lý hoạt động NCKH theo qui trình và theo qui chế hoạt động nghiên cứu khoa học của bệnh viện.

- Phù hợp với nhu cầu thực tiển; phù hợp với nội dung của chương trình nghiên cứu của bệnh viện.

- Triển khai sâu rộng đến toàn thể nhân viên  trong bệnh viện.

- Không sao chép từ những đề tài, bài báo hay công trình nghiên cứu của các tác giả khác đã công bố trước đó.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THAM GIA

1. Đối tượng tham gia: Tất cả nhân viên trong bệnh viện.

2. Hình thức tham gia: Nhân viên đăng ký theo các hình thức sau đây:

- Cá nhân..

- Nhóm: Tùy theo mức độ đề tài có thể 2 thành viên trong đó do 01 người đứng tên làm chủ nhiệm đề tài. Các đề tài lớn, liên bệnh viện.. hợp tác với các bệnh viện hoặc đơn vị khác có thể nhiều hơn

III. QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ, XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI

1. Đăng kí  

- Chủ đề tài đăng ký tên đề tài nghiên cứu khoa học (theo mẫu phụ lục 1) nộp tại Phòng Kế hoạch tổng hợp.

2. Xét duyệt đề tài  

- Chủ đề tài viết đề cương nghiên cứu gởi phòng KHTH (theo mẫu phụ lục 2)

- Giám đốc bệnh viện thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH và ra quyết định chấp thuận đề tài.

3. Đánh giá - Nghiệm thu  

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị
thực hiện

1

Triển khai kế hoạch NCKH đến Khoa, Phòng

Từ 18/03/2015

P. KHTH

Xét duyệt đề cương

2

Đăng ký đề tài NCKH hoặc sáng kiến

Trước 27/03/2014

Chủ đề tài

3

Gởi đề cương nghiên cứu cho phòng KHTH

Trước 02/04/2015

Chủ đề tài

4

Tổng hợp danh sách đề cương nghiên cứu

Trước 07/04/2015

P. KHTH

5

QĐ thành lập HĐ xét duyệt đề cương

Trước 10/04/2015

Giám đốc

6

Họp xét duyệt đề cương nghiên cứu.

Trước 15/04/2015

Hội đồng

7

Tổng hợp danh sách đề tài được duyệt

Chỉnh sửa đề cương (nếu có)

Trước 29/04/2015

Phòng HTH

8

Quyết định duyệt thực hiện đề tài

Trước05/05/2015

Giám đốc

9

Thời gian chính thức thực hiện đề tài.

06/05/2015 – 06/09/2015

Các chủ đề ài

Báo cáo tiến độ

10

Báo cáo tiến độ đề tài

Lần 1: 06/7/2015

Lần 2: 20/8/2015

Các chủ đề tài

11

Nộp đề tài cho Phòng KHTH

07/09/2015

Các chủ để tài

Nghiệm thu đề tài

12

Tổng hợp DS thành viên Hội đồng nghiệm thu và DS đề tài được nghiệm thu

Trước 11/9/2015

Phòng HTH

13

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp bệnh viện

20/09/2015

Giám đốc

14

Hội đồng nghiệm thu các đề tài

Trước 15/10/2015

Hội đồng

15

Tổ chức hội nghị KHKT bệnh viện.

Trước 12/11/2015

Giám đốc

- Sau khi đề tài được chấp thuận, chủ đề tài tiến hành nghiên cứu theo kế hoạch và thời gian quy định của bệnh viện.

- Chủ đề tài phải báo cáo tiến độ nghiên cứu hai lần theo kế hoạch (Phụ lục 3)

- Khi kết thúc việc nghiên cứu, chủ đề tài tiến hành viết báo cáo tổng kết, kết quả nghiên cứu của đề tài.(Phụ lục 4)

- Bệnh viện thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp bệnh viện và xét chọn đề tài gửi tham gia cấp ngành, cấp Tỉnh, Sở Khoa Học Công Nghệ và tham gia báo cáo Hội nghị tại các bệnh viện bạn.

IV. KINH PHÍ ĐỀ TÀI:

Đề tài sau khi được Hội đồng duyệt đề cương thông qua, mỗi đề tài được hỗ trợ giấy A4 theo yêu cầu, sử dụng máy in của khoa phòng

V. KHEN THƯỞNG ĐỀ TÀI

- Đề tài lọai A thưởng  3.000.000 đồng/đề tài.

- Đề tài lọai B thưởng  2.000.000 đồng/đề tài.

- Đề tài lọai C thưởng  1.000.000 đồng/đề tài.

- Sáng kiến cải tiến được Hội đồng chấp nhận: 1.500.000 đồng/sáng kiến

VI. TRÁCH NHIỆM CÁC KHOA, PHÒNG

1. Các Khoa: Thực hiện theo đúng kế hoạch của Giám đốc bệnh viện về công tác NCKH.

2. Phòng Kế họach tổng hợp

Tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đề tài trong việc tham khảo tài liệu, khai thác thông tin trên bệnh án và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thực hiện.

3. Phòng Kế toán Tài chính

Thực hiện công tác liên quan đến việc cấp kinh phí khen thưởng các đề tài, kinh phí phục vụ cho hoạt động NCKH.

4. Phòng Quản trị hành chánh

Cấp giấy in, mực in theo yêu cầu đề tài.

VII. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ .

1. Hồ sơ xét duyệt đề cương

- Danh sách đề tài và sáng kiến cải tiến đăng ký tham dự NCKH và sáng kiến cải tiến.

- Biên bản họp xét duyệt đề cương.

- Phiếu xác nhận về việc đã điều chỉnh, bổ sung đề cương công trình sau khi phản biện trước Hội đồng, có xác nhận của Thư ký Hội đồng khoa học kỹ thuật bệnh viện.

- Đề cương sau khi chỉnh sửa của Hội đồng

2. Hồ sơ nghiệm thu

- Biên bản họp, bảng điểm tổng hợp, phiếu chấm điểm của thành viên Hội đồng và phiếu nhận xét chung của Chủ tịch hội đồng nghiệm thu cấp bệnh viện.

- 01 quyển toàn văn đề tài (mẫu theo phụ lục 3), 01 báo cáo tóm tắt (mẫu theo phụ lục 4), 01 CD (ghi file toàn văn đề tài, báo cáo tóm tắt, file thuyết trình, file số liệu, phiếu thu thập số liệu..) .

3. Biều mẫu hồ sơ

- Các biểu mẫu hồ sơ được đăng tải trên website bệnh viện http://benhviendinhquan.vn

Trên đây là kế hoạch NCKH và sáng kiến cải tiến năm 2015, Giám đốc bệnh viện  đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Phòng triển khai kế hoạch này đến toàn bộ nhân viên thực hiện đúng tiến độ quy định.


 


Nơi nhận:

  • Các Khoa/ Phòng(th);
  • Thành viên HĐKHKT(td)
  • Lưu VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 (Đã ký)

 

BS CKII. NGUYỄN VĂN DANH

Link download các Biểu mẫu NCKH:

- Mẫu phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học
Mẫu phiếu thuyết minh đề cương nghiên cứu khoa học
- Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện nghiện cứu khoa học năm 2015
- Quy định hình thức nội dung đề tài NCKH
      
                                            
 04/4/2015 - Ban biên tập Bệnh Viện ĐKKV Định Quán

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 8
Hôm nay 363
Hôm qua 869
Cao nhất (13.06.2021) 2704
Tổng cộng 752,090