Hotline: 0967 81 17 17 | 0613 851 532
 
Time 07.04.2015 06:20 | View 1,847

                                                CS. Nguyễn Văn Trong
                                               PP. Hành Chính Quản Trị


Phòng HCQT là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác HCQT trong bệnh viện.

1. Nhiệm vụ của Phòng HCQT :
   - Căn cứ vào kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của Phòng trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;
   - Lập kế hoạch cung ứng vật tư, văn phòng phẩm và vật rẻ tiền mau hỏng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ và đúng qui định;
   - Tổ chức tốt công tác công văn đi và đến của Bệnh viện, lưu trữ hồ sơ giấy tờ theo qui định;
   - Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện được tốt;
   - Đảm bảo công tác tiếp khách và phục vụ các buổi hội nghị toàn đơn vị;
   - Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng vận hành các máy móc thiết bị thông dụng ở các khoa, phòng;
   - Quản l‎ý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của đơn vị cho tốt;
   - Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện và điều động xe đi công tác, cấp cứu kịp thời và đúng qui định;
   - Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các máy móc thông dụng theo kế hoạch đã đề ra;
   - Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước, điện và xử l‎y chất thải y tế của bệnh viện thật tốt theo quy định;
   - Đảm bảo công tác vệ sinh ngoại cảnh, hệ thống cống rãnh thông thoát. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong toàn bệnh viện;
   - Đảm bảo công tác trật tự trị an chung, tham gia công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện theo đúng qui định;
   - Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Thực hành tiết tiết kiệm, chống lãng phí tham ô;
   - Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng hoặc kỷ luật.

2. Về tổ chức : Trong phòng HCQT gồm có :

a. Lãnh đạo Phòng :

   - Trưởng phòng : BS CK II Nguyễn Văn Danh (Lãnh đạo chung)
   - Phó trưởng phòng : CS Nguyễn Văn Trong (Thực hiện nhiệm vụ do trưởng phòng giao)

b. Các bộ phận :
   - Bộ phận văn thư, thủ kho và tiếp khách.
   - Bộ phận bảo vệ trật tự trị an và giữ xe
   - Bộ phận điện nước, sửa chữa và bảo trì các máy móc thông dụng.
   - Bộ phận lái xe thường trực để đi công tác và đi chuyển viện cấp cứu cho người bệnh.

  

 
                                                  06/01/2015 - Ban biên tập Bệnh Viện ĐKKV Định Quán

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 11
Hôm nay 226
Hôm qua 263
Cao nhất (29.03.2024) 6648
Tổng cộng 1,174,220